Blog

Moet ik ontruimingsoefeningen jaarlijks uitvoeren?

ontruimingsoefening.jpeg

Hoe vaak vindt er in uw gebouw een ontruimingsoefening plaats? 0 keer, 1 keer of meerdere keren per jaar? En hoe belangrijk vindt u een ontruimingsoefening? Hopelijk kunt u al deze vragen positief beantwoorden. Helaas blijkt zo'n 60 procent van de organisaties geen ontruimingsoefening uit te voeren.

Ik kan uitgebreid ingaan op de motivatie om toch een ontruimingsoefening te houden, zoals ik in dit blog over ontruimingsoefeningen op school heb gedaan. In dit blog wil ik echter in gaan op de eisen die de wet stelt met betrekking tot een ontruimingsoefening. Voordat ik dit doe, vertel ik eerst iets over de eisen van een ontruimingsplan.

Een ontruimingsplan is verplicht

Allereerst vind ik het belangrijk dat u beseft dat de Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG werkgevers verplichten om maatregelen te nemen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgevers moeten dergelijke situaties beheersen. Dit kan door ontruimingsplannen op te stellen en te oefenen.

Deze ontruimingsplannen zijn op hun beurt weer verplicht bij een brandmeldinstallatie. In artikel 6.23 lid 6 leest u wat het doel is van het ontruimingsplan. Zo is het doel dat “[…] de aanwezigen weten wat zij bij een brandmelding moeten doen, zodat risico’s bij brand zoveel mogelijk worden beperkt. […]”

Wat staat er in NEN 8112?

Daarnaast wil ik de norm NEN 8112 benoemen. In deze norm staan namelijk allerlei eisen over de invulling van het ontruimingsplan. Het doel hiervan is dat het voor iedereen helder is wat er gedaan moet worden in geval van bijvoorbeeld brand. Verder beschrijft de norm dat in een ontruimingsplan ook de verantwoordelijkheden van de verantwoordelijken benoemd moeten worden. Wie controleert bijvoorbeeld of er daadwerkelijk brand is en wie helpt de gasten naar buiten tijdens een brand?

NEN 8112 verplicht?

U bent verplicht zich aan deze norm te houden wanneer dit in uw bouwvergunning staat. Als het niet in uw bouwvergunning staat, is het een norm of kader waar een organisatie naar kan streven. 

Ontruimingsoefening

Het is belangrijk een ontruimingsplan te testen op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid. Want zeg nou zelf; u wilt toch ook de kans op slachtoffers en onnodige schade, naar aanleiding van bijvoorbeeld brand, verkleinen?

Alleen door het ontruimingsplan regelmatig te oefenen, zorgt u ervoor dat iedereen tijdens de ontruiming een taak heeft en weet wat hem te doen staat. Zo worden de betreffende medewerkers regelmatig getoetst op de uitvoering van hun taken en kunnen de BHV-ers het geleerde in praktijk brengen.

Hoe vaak moeten we de ontruimingsoefening uitvoeren?

Veel bedrijven voeren 1 keer per jaar een ontruimingsoefening uit, maar ook hier kan van worden afgeweken. Zo kunt u aan de hand van de RI&E bepalen hoe vaak er een ontruimingsoefening gehouden moet worden. Het ene bedrijf kan bijvoorbeeld 1 keer per jaar een wettelijke verplichte ontruimingsoefening hebben en een ander bedrijf 2 keer per jaar.

Nog niet zo lang geleden sprak ik met een manager van een middelgrote zorginstelling. Zij oefent elk kwartaal met alle collega's en maakt brandveiligheid onderdeel van het primaire zorgproces. Soortgelijke verhalen inspireren mij. Hoe meer managers brandveiligheid serieus nemen, hoe hoger de brandveiligheid in de zorg!

Kortom; het is verplicht maatregelen te nemen voor de veiligheid van een medewerker door bijvoorbeeld ontruimingsoefeningen uit te voeren. De frequentie van de oefeningen kunt u bepalen aan de hand van de RI&E. Helaas geeft de wet verder geen duidelijkheid over de invulling van een ontruimingsoefening. 

Wilt u meer weten over de wet- en regelgeving omtrent brandveiligheid? Download dan ons gratis e-book over de regels omtrent de aanschaf van een brandmeldinstallatie. 

 New Call-to-action

Deel dit blog: